Πολιτική Απορρήτου

Α. Όροι και προϋποθέσεις

 1. Εισαγωγή
 2. Η ιστοσελίδα “ippus.net” (και οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδέεται με την προαναφερθείσα) (εφεξής “Ιστοσελίδα”) έχει δημιουργηθεί για πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών της. Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας αφού διαβάσουν προσεκτικά τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα με τη χρήση αυτής.
 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που αφορά τη χρήση Διαδικτύου ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για πάσα χρήστη ή επισκέπτη της Ιστοσελίδας.
 4. Η IPPUS PAPER STRAWS Εμπορική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (εφεξής “IPPUS PAPER STRAWS” ή “η Εταιρία”) μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει ή αναθεωρήσει τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις της εν λόγω Ιστοσελίδας ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Οι αναθεωρήσεις/αλλαγές είναι δεσμευτικές για πάσα χρήστη/επισκέπτη και γίνονται αποδεκτές ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση της εν λόγω Ιστοσελίδας.
 5. Στην περίπτωση που η χρήση της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί συγκαταλέγονται στους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση σύγκρουσης των όρων, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
 6. Η IPPUS PAPER STRAWS και όποια άλλη εταιρία συνδέεται με αυτήν, δεν δεσμεύονται από το περιεχόμενων της εν λόγω Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση.
 7. Σύμφωνα με τον νόμο η εν λόγω Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Συνεπώς, απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της σε ανήλικους. Στην περίπτωση που κάποιος ανήλικος αυτοβούλως επισκεφτεί την Ιστοσελίδα ή χρησιμοποιήσει τα Περιεχόμενα αυτής ή τις υπηρεσίες της, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για ανηλίκους, η IPPUS PAPER STRAWS και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη.
 8. Η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί μόνιμα ή προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κειμένων πέραν από τη δυνατότητα ελέγχου ή βούλησης της IPPUS PAPER STRAWS. Επίσης, η IPPUS PAPER STRAWS έχει το δικαίωμα οποιανδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή ένα μέρος της Ιστοσελίδας ή να αλλάξει τη φύση και το περιεχόμενο της.
 9. Η IPPUS PAPER STRAWS θα είναι σε συνεχή προσπάθεια για τη καλύτερη λειτουργία και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση, όμως, που η λειτουργία ή διαθεσιμότητα αυτής αστοχήσει ή επηρεάζεται από άλλους παράγοντες όπως, ο εξοπλισμός του χρήστη/επισκέπτη, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, μεγάλο αριθμών ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεμβολής, θα πραγματοποιείται συντήρηση χωρίς καμία προειδοποίηση.
 10. Περιεχόμενο-Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 11. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής εν γένει, συμπεριλαμβανομένου, όλων των κειμένων, φωτογραφιών και εικόνων (εφεξής το “Περιεχόμενο”) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της IPPUS PAPER STRAWS και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Εξαιρούνται κείμενα, φωτογραφίες και εικόνες οι οποίες δηλώνονται διαφορετικά και για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.
 12. Το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται αυτούσιο και ουδεμία αλλαγή ή τροποποίηση είναι αποδεκτή από τον χρήστη/επισκέπτη. Επιπλέον, το Περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει υλικό ή αντικείμενο συναλλαγής (εμπορικής ή μη), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί/διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη χωρίς την συναίνεση της IPPUS PAPER STRAWS.
 13. Στην περίπτωση που εμφανιστούν ή εμφανίζονται στην εν λόγω Ιστοσελίδα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και επωνυμία ή/και εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.
 14. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό ή στοιχεία μεταφέρονται ή αναμεταδίδονται ή αποστέλλονται μέσω υπηρεσιών που τυχόν προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και εν γένει το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται στην IPPUS PAPER STRAWS μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Οτιδήποτε μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή υποβάλλεται την IPPUS PAPER STRAWS μέσω της Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα παραμένει ιδιοκτησία της IPPUS PAPER STRAWS ή των συνδεδεμένων ε αυτήν εταιριών και θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί, με την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, για κάθε σκοπό, κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, ή τεχνική μέθοδο που περιέχεται στις πληροφορίες, που οι χρήστες της Ιστοσελίδας παρέχουν στην IPPUS PAPER STRAWS και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες μέσω της Ιστοσελίδας αυτής. Μέσω της χρήσης, της εν λόγω Ιστοσελίδας, κάθε χρήστης της μπορεί να υποβάλλει και/ή η IPPUS PAPER STRAWS μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί σκόπιμο για τις εμπορικές της δραστηριότητες.
 15. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι (εφεξής συλλογικά “Εμπορικά Σήματα”), που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι είτε κατατεθειμένα είτε όχι Εμπορικά Σήματα της IPPUS PAPER STRAWS ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στη Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της IPPUS PAPER STRAWS ή τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ μέρους των χρηστών, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρών κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς.
 16. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της IPPUS PAPER STRAWS είτε των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών είτε χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων της. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή παρέχεται ειδική άδεια κάποιου άλλου στην Ιστοσελίδα.
 17. Το λογισμικό και το περιεχόμενο εν γένει της Ιστοσελίδας μπορεί να υπόκειται σε Έλεγχο Εξαγωγών σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομο0θέσια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η νομοθεσία περί Ελέγχου Εξαγωγών ορισμένων τεχνικών δεδομένων και λογισμικού σε ορισμένες χώρες ή περιοχές ανά των κόσμο. Η IPPUS PAPER STRAWS δεν εγκρίνει την λήψη ή την εξαγωγή οποιουδήποτε λογισμικού ή τεχνικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε απαγορευμένη δικαιοδοσία από τη νομοθεσία περί Ελέγχου Εξαγωγών των χωρών αυτών.
 • Ευθύνη της IPPUS PAPER STRAWS-Υποχρεώσεις των Χρηστών
 1. Παρά την συνεχή προσπάθεια της IPPUS PAPER STRAWS και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών ώστε το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να περιλαμβάνει ακριβή, πλήρη, έγκυρα και επίκαιρα στοιχεία και πληροφορίες, η IPPUS PAPER STRAWS δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών και των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η IPPUS PAPER STRAWS δεν είναι σε θέση να έχει τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των Περιεχομένων και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Γι’ αυτόν το λόγο η IPPUS PAPER STRAWS δεν φέρει καμία ευθύνη ή/και δέσμευση ή/και εγγύηση ή /και υποχρέωση αναφορικά με το περιεχόμενο και την ασφάλεια της Ιστοσελίδας. Επίσης, η IPPUS PAPER STRAWS δεν εγγυάται ότι η χρήση πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και αναρτάται κάθε φορά σε αυτήν, δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την IPPUS PAPER STRAWS.
 2. Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιοδήποτε τμήματος του Περιεχομένου. Συνεπώς, η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ούτε η IPPUS PAPER STRAWS, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ούτε τα στελέχη τους ή διευθυντές τους, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες τους, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποι τους, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του Περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει ή Ιστοσελίδα παρέχονται στους χρήστες ως έχουν, χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικής εκμετάλλευσης, καταλληλότητες για συγκεκριμένο σκοπό, ή απαραβίαστου. Η IPPUS PAPER STRAWS και/ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή περιπιπτουσών ζημιών, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτήν την Ιστοσελίδα ή την χρήση της, ή σε αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιανδήποτε ζημιά ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήση για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς ή άλλης φύσεως λογισμικό, που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβαση του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ήχου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτήν, ακόμη και αν η IPPUS PAPER STRAWS ή εκπρόσωποι αυτής, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.
 3. Απαγορεύεται η αποστολή, η αναμετάδοση, η διακίνηση, η μεταφορά οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, υβριστικού, εμπρηστικού, πορνογραφικού, βλάσφημου ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά ή οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο μέσω της εν λόγω Ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που μια εκ των παραπάνω ενεργειών λάβει χώρα στην εν λόγω Ιστοσελίδας ή στο Περιεχόμενο αυτής, η IPPUS PAPER STRAWS δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη.
 4. Η Ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες. Οι πάροχοι των εν λόγω ιστοσελίδων έχουν την αποκλειστική ευθύνη (αστική και ποινική)για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα των ιστοσελίδων και τις υπηρεσίες αυτών, τις οποίες η IPPUS PAPER STRAWS μπορεί να μην έχει επιθεωρήσει. Ως εκ τούτου η IPPUS PAPER STRAWS δεν φέρει ουδεμία ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών τοποθεσιών που τυχόν συνδέονται με τη εν λόγω Ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη της σύνδεσης σε άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές και διαδικτυακές τοποθεσίες μέσω της Ιστοσελίδας, και χωρίς την άδεια της IPPUS PAPER STRAWS. Επίσης, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις των ιστοσελίδων ή άλλων ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών τοποθεσιών που τυχόν συνδέονται με τη εν λόγω Ιστοσελίδα και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 5. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συνομολογούν και συμφωνούν ότι θα κάνουν πρόσφορη και σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Β. Τήρηση Εχεμύθειας

 1. Εισαγωγή

Η IPPUS PAPER STRAWS και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες σέβονται τα προσωπικά δεδομένα και το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα παράγραφος περιγράφει συνοπτικά τις πληροφορίες και τα στοιχεία που μπορεί να συλλέξει η IPPUS PAPER STRAWS και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κάνει χρήση αυτών όπως και τους τρόπους που ο κάθε χρήστης μπορεί να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψη του στην Ιστοσελίδα.

 1. Προσωπικά Δεδομένα
 2. Η IPPUS PAPER STRAWS ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τα στοιχεία των χρηστών (π.χ., όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα”), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας και των παρερχομένων μέσω αυτής, μόνο αν τα δεδομένα αυτά έχουν δοθεί οικιοθελώς από τον εκάστοτε χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, η IPPUS PAPER STRAWS μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης της με τον χρήστη ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.
 3. Σε περίπτωση που ο χρήστης συναινέσει στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν τότε σημειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν.2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματος του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την IPPUS PAPER STRAWS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@ippus.net. Επιπλέον, εφόσον κάποιος χρήστης παράσχει τα Προσωπικά του Δεδομένα οικειοθελώς, η IPPUS PAPER STRAWS ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλων ορίζεται, με τους ακόλουθους τρόπους:

α. Αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των χρηστών και εν γένει καταναλωτών ή συνεργατών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της IPPUS PAPER STRAWS,

β. ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών από την IPPUS PAPER STRAWS για μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες λόγω προωθητικής ενέργειας ή ενημέρωσης νέων προϊόντων,

γ. ενδεχόμενη παροχή σε τρίτους συμβαλλόμενους με την IPPUS PAPER STRAWS

συλλογικών-αλλά όχι μεμονωμένων ή εξατομικευμένων –πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας.

 1. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον χρήστη της Ιστοσελίδας σε τρίτους των Προσωπικών του Δεδομένων, η IPPUS PAPER STRAWS δεν φέρει οποιανδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη αυτού. Ως εκ τούτου ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη αυτόν η ευθύνη να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους και προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του Διαδικτύου ή της Ιστοσελίδας.
 2. Τέλος, η IPPUS PAPER STRAWS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης είτε στην Εταιρία είτε σε τρίτον είτε στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε αυτοβούλως από κάποιον χρήστη προσωπικών στοιχείων άλλου προσώπου (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κλπ) χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού η οποία θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κοινοποιούντος χρήστη.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίηση τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών (ήτοι το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αναλόγου ποσού της διαφοράς).

Copyright IPPUS PAPER STRAWS Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.